Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

Introducere

Capitolul 1. Privire generală asupra problemelor gender în sistemele de pensionare din diferite ţări ale lumii
1.1. Reformarea sistemelor de pensionare şi problemele egalităţii genurilor
1.2. Ţările Uniunii Europene cu un „stat social” dezvoltat
1.3. Ţările post-socialiste

Capitolul 2. Analiza legislaţiei Republicii Moldova în domeniul pensionării şi al muncii în aspect gender
2.1. Normele internaţionale ale muncii şi legislaţia naţională a Republicii Moldova
2.2. Asigurarea legală a accesului egal la muncă şi ocupaţii profesionale: garanţii la angajarea în muncă
2.3. Libertatea în alegerea profesiei, instruirea profesională şi reciclarea, avansarea în serviciu. Restricţiile utilizării muncii femeilor
2.4. Remunerarea egală pentru o muncă echivalentă
2.5. Dreptul la sănătate şi condiţii de muncă inofensive. Garanţii şi facilităţi în legătură cu graviditatea şi maternitatea
2.6. Dreptul la asigurarea socială, inclusiv dreptul la pensie

Capitolul 3. Analiza contextului demografic al problemelor gender în Republica Moldova
3.1. Asimetria gender în structura populaţiei pe vîrste şi sexe în Republica Moldova
3.2. Diferenţele dintre condiţiile şi cauzele mortalităţii masculine şi feminine, supramortalitatea masculină
3.3. Devierile indicatorilor ce ţin de durata vieţii în Republica Moldova în aspect gender şi dinamica acestora
3.4. Durata prognozată a vieţii la pensie
3.5. Diferenţele gender în raportul dintre durata activităţii de muncă şi durata vieţii la pensie
3.6. Influenţa natalităţii asupra stagiului de cotizare al angajaţilor

Capitolul 4. Piaţa muncii în Republica Moldova şi influenţa acesteia asupra cursului de reformare a sistemului de pensionare: aspectele gender
4.1. Caracterul economic activ al populaţiei, ocuparea forţei de muncă şi şomajul
4.2. Ocuparea forţei de muncă în ramurile economiei

Capitolul 5. Salarizarea şi veniturile

Capitolul 6. Ocuparea neoficială

Capitolul 7. Problemele întreruperilor social-utile în ocuparea forţei de muncă

Capitolul 8. Problemele gender ale pensionarilor actuali
8.1. Componenţa pensionarilor în aspect gender

Capitolul 9. Pronosticul specificului de asigurare cu pensii a bărbaţilor şi femeilor, transferurile de pensii între genuri în sistemul de pensionare creat

Capitolul 10. Analiza formulelor de calculare a marimii pensiilor pentru limita de virsta in aspect gender
10.1. Analiza formulei vechi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.2. Analiza formulei noi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.3. Modificarea diferenţei gender în mărimile pensiilor odată cu trecerea la formula nouă de pensionare

Capitolul 11. Majorarea virstei de pensionare. Egalizarea virstei de pensionare?
11.1. Plusurile şi minusurile majorării vîrstei de pensionare şi „egalizarea” acesteia pentru bărbaţi şi femei
11.2. Povara individuală de pensionare sau raportul dintre durata vîrstei apte de muncă şi durata de aflare la pensie
11.3. Modificarea probabilităţii de a ajunge pînă la pensie pentru bărbaţi şi femei în cazul diferitor scenarii de majorare a vîrstei de ieşire la pensie

Concluzii

Bibliografia

Aspectele gender ale sistemului de pensionare a Republicii Moldova

Capitolul 1.
Privire generală asupra problemelor gender în sistemele de pensionare din diferite ţări ale lumii

În ultimii ani în multe ţări ale lumii creşte interesul faţă de problemele gender în sistemele naţionale de pensii. Acest fapt este condiţionat nu numai de nivelul înalt de feminizare a sărăciei în vîrstele înaintate, caracteristic multor ţări, dar tot mai mult de conştientizarea necesităţii de formare a egalităţii genurilor în domeniul asigurării cu pensii. În capitolul dat este prezentată analiza sistemelor de pensionare într-un şir de ţări, din punctul de vedere al utilizării metodelor de abordare privind lichidarea inegalităţii genurilor şi neadmiterea discriminării în dependenţă de sex în domeniul dat.

În diferite ţări ale lumii problemele gender ale asigurării cu pensii se aseamănă în multe privinţe atît în ceea ce priveşte conţinutul, cît şi cauzele ce duc la apariţia acestora. Printre cauzele apariţiei acestor probleme se numără factorii externi, ce nu au o legătură directă cu sistemul de pensionare şi factorii interni, ce ţin de crearea şi funcţionarea sistemelor de pensionare. La factorii externi se referă: specificul ocupării femeilor, necesitatea întreruperii stagiului de muncă în legătură cu naşterea copiilor, discrepanţa gender în salarii, diferenţierea în structura veniturilor bărbaţilor şi femeilor. Un rol important îl joacă, de asemenea, şi procesele demografice. Discordanţa gender în durata prognozată a vieţii duce la aceea că durata vieţii la pensie a femeilor este mai lungă, de aceea majoritatea pensionarilor sînt femei. Factorii ce ţin de specificul sistemelor de pensionare sînt: calcularea stagiului de muncă necesar pentru acordarea dreptului la obţinerea pensiei, diferenţierea gender ce ţine de vîrsta de ieşire la pensie etc.

În prezent necesitatea minimizării diferenţelor gender în sistemul de asigurare cu pensii este recunoscută de către toţi şi, în plan metodologic, în sistemul de asigurare cu pensii se duce o evidenţă cuprinzătoare a factorilor gender. În capitolul dat ca obiect al cercetării au fost selectate sistemele de pensionare din două grupuri de ţări, ce se află la diferite niveluri de dezvoltare social-economică şi politică, dar care trec printr-un proces de reformare a sistemului de asigurare cu pensii:

  1. Ţările Uniunii Europene cu un „stat social” dezvoltat, în care noţiunile de „stat social” şi „asigurare cu pensii”, garantată de stat, sînt legalizate la nivelul constituţional, al structurii social-economice şi al parametrilor de funcţionare a instituţiilor politice.
  2. Ţările cu o economie în tranziţie, ce se află în procesul de creare a instituţiilor de piaţă şi de realizare a reformelor sistemelor de pensionare. În prezent căile de reformare social-economică şi politică în aceste ţări diferă semnificativ. Unele trec printr-un proces de integrare activă în structurile Uniunii Europene, altele încearcă să elaboreze propriile metode de modernizare social-economică şi politică. În al treilea rînd, în unele din aceste ţări se observă o stagnare politică, economică şi socială sau chiar o degradare.

Comun pentru toate aceste state trecute în revistă sînt: structura politică democratică, prezenţa mecanismului naţional al egalităţii genurilor, sistemul de pensionare (mai mult sau mai puţin) dezvoltat. Necesitatea abordării problemelor gender în sistemul de asigurare cu pensii în majoritatea acestor ţări a apărut în procesul de reformare a sistemelor de pensionare, care fac o diferenţiere între bărbaţi şi femei.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru