Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

Introducere

Capitolul 1. Privire generală asupra problemelor gender în sistemele de pensionare din diferite ţări ale lumii
1.1. Reformarea sistemelor de pensionare şi problemele egalităţii genurilor
1.2. Ţările Uniunii Europene cu un „stat social” dezvoltat
1.3. Ţările post-socialiste

Capitolul 2. Analiza legislaţiei Republicii Moldova în domeniul pensionării şi al muncii în aspect gender
2.1. Normele internaţionale ale muncii şi legislaţia naţională a Republicii Moldova
2.2. Asigurarea legală a accesului egal la muncă şi ocupaţii profesionale: garanţii la angajarea în muncă
2.3. Libertatea în alegerea profesiei, instruirea profesională şi reciclarea, avansarea în serviciu. Restricţiile utilizării muncii femeilor
2.4. Remunerarea egală pentru o muncă echivalentă
2.5. Dreptul la sănătate şi condiţii de muncă inofensive. Garanţii şi facilităţi în legătură cu graviditatea şi maternitatea
2.6. Dreptul la asigurarea socială, inclusiv dreptul la pensie

Capitolul 3. Analiza contextului demografic al problemelor gender în Republica Moldova
3.1. Asimetria gender în structura populaţiei pe vîrste şi sexe în Republica Moldova
3.2. Diferenţele dintre condiţiile şi cauzele mortalităţii masculine şi feminine, supramortalitatea masculină
3.3. Devierile indicatorilor ce ţin de durata vieţii în Republica Moldova în aspect gender şi dinamica acestora
3.4. Durata prognozată a vieţii la pensie
3.5. Diferenţele gender în raportul dintre durata activităţii de muncă şi durata vieţii la pensie
3.6. Influenţa natalităţii asupra stagiului de cotizare al angajaţilor

Capitolul 4. Piaţa muncii în Republica Moldova şi influenţa acesteia asupra cursului de reformare a sistemului de pensionare: aspectele gender
4.1. Caracterul economic activ al populaţiei, ocuparea forţei de muncă şi şomajul
4.2. Ocuparea forţei de muncă în ramurile economiei

Capitolul 5. Salarizarea şi veniturile

Capitolul 6. Ocuparea neoficială

Capitolul 7. Problemele întreruperilor social-utile în ocuparea forţei de muncă

Capitolul 8. Problemele gender ale pensionarilor actuali
8.1. Componenţa pensionarilor în aspect gender

Capitolul 9. Pronosticul specificului de asigurare cu pensii a bărbaţilor şi femeilor, transferurile de pensii între genuri în sistemul de pensionare creat

Capitolul 10. Analiza formulelor de calculare a marimii pensiilor pentru limita de virsta in aspect gender
10.1. Analiza formulei vechi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.2. Analiza formulei noi de calculare a mărimii pensiei pentru limită de vîrstă
10.3. Modificarea diferenţei gender în mărimile pensiilor odată cu trecerea la formula nouă de pensionare

Capitolul 11. Majorarea virstei de pensionare. Egalizarea virstei de pensionare?
11.1. Plusurile şi minusurile majorării vîrstei de pensionare şi „egalizarea” acesteia pentru bărbaţi şi femei
11.2. Povara individuală de pensionare sau raportul dintre durata vîrstei apte de muncă şi durata de aflare la pensie
11.3. Modificarea probabilităţii de a ajunge pînă la pensie pentru bărbaţi şi femei în cazul diferitor scenarii de majorare a vîrstei de ieşire la pensie

Concluzii

Bibliografia

Aspectele gender ale sistemului de pensionare a Republicii Moldova

Bibliografia

PUBLICAŢIILE ONU ŞI ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE

 1. Гендерный аспект социального обеспечения и пенсий в регионе ЕЭК ООН. Достигнутый прогресс и стоящие задачи. Записка секретариата. - Экономический и социальный совет. Европейская экономическая комиссия. Региональное совещание по подготовке к обзору осуществления за 10 лет Пекинской платформы действий. 14-15 декабря 2004 г.

 2. Гендерные проблемы в современной России (по данным официальной статистики). Всемирный Банк, 2006

 3. Гендерные проблемы и развитие. Научный доклад о политике Всемирного банка

 4. Декларация Тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года.

 5. Доклад Экономического и Социального Совета за 1997г. ООН, 1997.

 6. Женщины в переходный период. – UNICEF,1999

 7. Материалы Второй Всемирной Ассамблеи ООН по проблемам старения. Мадрид. 2002

 8. Пиерелла Пачи Гендерные проблемы в странах с переходной экономикой. Всемирный банк, М.: 2003

 9. Проблемы гендерного равноправия в социально-трудовой сфере. Москва: Бюро МОТ - 2001.

 10. Социальный мониторинг «Инноченти», 2004 год,

 11. Тейбор С.Р. Прямые денежные трансферты. Отдел социального обеспечения населения. Отдел человеческого развития. Всемирный банк, 2002 - http://www.worldbank.org.org/sp

 12. Фульц Э., Штайнхилбер С. Гендерные аспекты реформы системы социального обеспечения в Чешской республике, Венгрии и Польше. – Публикация МОТ: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/gender_rus.pdf

 13. Четвернина Т., Дунаева Н. Женщины в условиях переходной экономики России. // Проблемы гендерного равноправия в социально-трудовой сфере. М.: Бюро МОТ - 2001.

 14. Экономический рост и детская бедность в странах ЦВЕ/СНГ и государствах Балтии. – ЮНИСЕФ, 2004

 15. Энкер Р. Женщины и работа. Под ред. Р.Энкера и В.Бодровой. Женщины и гендерные проблемы в странах с переходной экономикой: взгляд ЮНИСЕФ. 1995.

 16. Chlon-Dominczak, Agnieszka Gender Issues in Reforming Towards Notional Defined Contribution Systems in Poland – Публикация сайта: http://www.euro.centre.org

 17. Woycicka I. Gender demensions in social security reform in Poland. Pension Benefits. In: Gender demes ions in social security reform in Central and Eastern Europe. Ed. by Fultz E. & al., ILO Sub regional office for Central and Eastern Europe. Budapest, 2003

 18. Gender, retirement and active Ageing: implications for social security in long-live societies. Executive summary of ISSA research project. - Публикация сайта: http://www.issa.int/pdf/research/2gender-policy.pdf

 19. Women in Transition, 1999. Regional Monitoring Report # 6. UNISEF, 1999

 20. After the Fall. The Human Impact of Ten Years of Transition. The MONEE Project CEE/CIS/Baltic’s. UNUSEF,
  1999

 21. Gender, retirement and active Ageing: implications for social security in long-live societies.  Executive summary of ISSA research project. -  Публикация сайта: http://www.issa.int/pdf/research/2gender-policy.pdf

 22. Sex equality and the modern family: the new political battleground. Equal opportunities commission. Manchester, 2005 - http://www.oec.org.uk

 23. Elderly poverty and its link with pension policy in EU25. Presentation by Azghar Zaidi to "Intergroup on Ageing" at the European Parliament, Strasbourg, 28 September 2006

 24. Gender, Retirement and Active Ageing: Implications for Social Security in Long-Life Societies. Executive summary of ISSA research project - http://www.transactionpub.com/

 25. Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes. : http://www.web.worldbank.org

 26. Status of women in the Republic of Moldova. UNDP, 1999.

 27. Women’s political participation and good governance: 21st century challenges. UNDP, 2000.

 28. Republic of Azerbaijan State Programme on Poverty Reduction and Economic Development 2003-2005.  Baku, 2003

CERCETĂRI MONOGRAFICE

 1. Баскаков В.Н., Баскакова М.Е. О пенсиях для мужчин и женщин. Социальные аспекты пенсионной реформы. М., 1998

 2. Баскакова М., Баскаков В., Лельчук А. Гендерные аспекты новой российской пенсионной системы. – Гендерное равенство: поиски решения старых проблем. М., МОТ, 2003

 3. Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. М.,2000.

 4. Федорова М.Ю. Пенсионное обеспечение в России и странах с развитой рыночной экономикой: сравнительно-правовой анализ. Вестник Омского университета, 1998, Выпуск 1

ALTE PUBLICAŢII

 1. Гендерное равенство в Швеции. // Женщины в органах местной власти. Материалы семинаров. - НКДСиЖ. Бюро «Гендер и развитие». Шведское агентство по международному сотрудничеству. Алматы, 2000.

 2. Ежегодный социальный отчет 2003. Министерство труда и социальной защиты Республики Молдова. Кишинев, 2004; Ежегодный социальный отчет. 2004. Министерство труда и социальной защиты Республики Молдова. К., 2005

 3. Коллинз. Большой толковый социологический словарь.- М.: AST, 1999

 4. Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы (оригинальная публикация 1997 г.) Под. Ред. Ф. Гардинер. Пер. с англ. Под ред. Е. Мезенцевой. – И.: Идея-Пресс, 2000

 5. The alternative report of evaluation regarding the implementation of convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Alternative report coordinator-Elena Burca, president of the Women Organization’s Forum from Republic of Moldova. Chisinau 2006

 6. CEDAW Assessment Tool Report for Moldova. American Bar Association, August 2006

 7. Gender equality in pensions and time use opportunities to reconcile family and work. Informal Council meeting of employment, Social and Health ministers in Helsinki, 6-8 July 2006

 8. Francis T. Miko and Grace Park, CRS Report for Congress "Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response". March 2002.

 9. Monitoring the EU Accession Process: Equal Opportunities for Women and men. Overview.2000.

 10. Monitoring the EU Accession Process: Equal Opportunities for Women and Men. Overview. Open Society Institute. 2002.

 11. National Pensions Review. Report by the pension’s board to Seamus Brennan TDMinister for Social and Family Affairs. L., October, 2005

CULEGERI STATISTICE

 1. Гендерные отношения в Кыргызской Республике. Бишкек 2005

 2. Женщины и мужчины Казахстана 2004. Гендерная статистика. – Алматы, Агентство РК по статистике, 2002, 2004

 3. Женщины и мужчины Узбекистана. Статистический сборник. – Ташкент, 2002.

 4. Женщины и мужчины России 2004. –М.: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 5. Занятость и безработица. Итоги кыргызского интегрированного обследования домашних хозяйств 2003 г. Специальная публикация.- Бишкек 2005

 6. Индикаторы мониторинга уровня жизни населения и бедности в Республике Казахстан, 2003

 7. Население и условия жизни в странах СНГ. - М. Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2005

 8. Образование в Российской Федерации. Статистический сборник. – М.: ГУ-ВШЭ, ЦИСН. 2003, 2005

 9. Рынок труда в Республике Казахстан. 1991-2002 годы. Статистический справочник. Алматы, 2003

 10. Рынок труда в странах СНГ. Статистический сборник.– М. Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2002

 11. Содружество Независимых Государств в 2002 году; СНГ в 2003 г. – М., Межгосударственный статистический комитет СНГ

 12. Gender Issues in Ukraine Challenges and Opportunities. – Kyiv 2003

 13. Labour Market in Georgia. 2002-2004. Statistical publication – Tbilisi 2005

 14. Labour Market in the Republic of Moldova in 2005. Ch.: 2006

 15. Women and Men in Armenia. A Statistical Booklet. – Yerevan 2005

 16. Women and Men in Azerbaijan. State Statistical Committee of Azerbaijan Republic – Baku 2004

 17. Women and Men in the Republic of Moldova (1999, 2004, 2005). – Ch.: Statistica, 1999, 2004, 2005

 18. World Development Indicators. 2002. – The World Bank. 2002

ACTE NORMATIVE LEGALE
Tratate internaţionale şi convenţii

 1. Convenţia ONU „Privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei” din 18 decembrie 1979.

 2. Procesul verbal facultativ la Convenţia „Privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei” din 18 decembrie 1979 (semnat la New-York la 6 septembrie 2000, ratificat de către parlamentul RM la 4 iulie 2001).

 3. Convenţia OIM nr.89 (1948) Privind interzicerea muncii de noapte în industrie pentru femei.

 4. Convenţia OIM nr.100 (1951) Privind remunerarea egală a bărbaţilor şi femeilor pentru o muncă echivalentă.

 5. Convenţia OIM nr.111 (1958) Privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei.

 6. Convenţia OIM nr.102 (1952) Privind normele minime de asistenţă socială.

 7. Convenţia OIM nr. 103 (1952) Privind protecţia maternităţii.

 8. Convenţia OIM nr.122 (1964) Privind politica în domeniul ocupării forţei de muncă.

 9. Convenţia OIM nr.142 (1975) Privind dezvoltarea resurselor umane.

 10. Convenţia OIM nr.156 (1981) Privind egalitatea de şanse şi tratament pentru lucrătorii de ambele sexe: lucrătorii care au responsabilităţi familiale.

 11. Convenţia OIM nr.181 (1997) privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă.

Legislaţia naţională     

 1. Legea salarizării (nr.1305-XII din 25.02.1993).

 2. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr.156-XIV din 14.10.1998).

 3. Legea sistemul public de asigurări sociale (nr.489-XIV din 08.09.1999).

 4. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.417 din 3 mai 2000.

 5. Codul Muncii (nr.154-XV din 28.03.2003).

 6. Legea cu privire la asigurarea şanselor egale pentru bărbaţi şi femei (Legea privind egalitatea genurilor) (din 09.02.2006).

 7. Planul Naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2003 – 2005”.

Назад К оглавлению  

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru